1. صدیقه سادات مقداری , رضا زمردیان , اعظم استاجی , مهدی مشکوه الدینی , بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی , زبانشناسی و گویش های خراسان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۴۷-۶۹
  2. شهلا شریفی , رضا زمردیان , نظام مطابقه در گویش کاخکی , نامه فرهنگستان , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۲-۱۸
  3. رضا زمردیان , تحول كاربرد حروف اضافه در تاريخ زبان فارسي , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶
  4. رضا زمردیان , نقش گوشتها در كمك به از ميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون كهن فارسي دري , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲